Så här gör du för att mångfaldsgranska ett läromedel

Mejla pedagoghuddinge@huddinge.se för att få inloggningsuppgifter till bloggen så att du kan publicera din granskning.

Diskriminering

Enligt diskrimineringsombudsmannen är en förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

källa: http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/

Så här gör du

Kopiera frågorna nedan och klistra in i ett nytt inlägg. Använd de frågor som är relevanta för ditt läromedel. Fyll i dina svar. Ladda gärna upp en bild på läromedlet genom att klicka på knappen Lägg till media. Fyll i kategori innan du publicerar. Klart!

Dina uppgifter

Ditt namn:
Din epostadress:
Yrke:
Ange vilken förskola/skola du arbetar på:

Fakta om läromedlet

Bok
Titel:
Författare:
Utgivningsår:

Digitalt läromedel/internetkälla
Titel (om det finns):
Länk till läromedlet:
Utgivningsår:
Ämne/arbetsområde:

Undersökning

Förekommer personer med olika hudfärg och ursprung i text och bild?

[skriv här]

Förekommer namn från olika delar av världen?

[skriv här]

Finns det personer med funktionsvariation/nedsättning i text/bild? Tänk på att funktionsvariation/nedsättning kan vara såväl synlig som osynlig.

[skriv här]

Finns det personer med olika religioner och annan trosuppfattning i text/bild?

[skriv här]

I vilket sammanhang förekommer olika religioner och andra trosuppfattningar?

[skriv här]

Beskrivs religiösa högtider från olika religioner och andra trosuppfattningar?

[skriv här]

Beskrivs/framställs kvinnor och män på många olika sätt i text och bild? (utseende, vad man gör, som självständiga personer)?

[skriv här]

Finns det någon person i läromedlet som bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck (klädsel, utseende, definierar sig själv)

[skriv här]

Förekommer samkönade kärleksrelationer och samkönad familjebildning?

[skriv här]

I böcker/texter som specifikt handlar om sexualitet och relationer tas bisexualitet upp? Homosexualitet? Heterosexualitet?

[skriv här]

Förekommer åldersdiskriminering i texten (exempelvis föreställningar om ålder på vårdnadshavare, i vilka sammanhang ges olika åldrar rätt att uttrycka sig)?

[skriv här]

Analys

Finns det en mångfald av personer med olika bakgrunder och upplevelser som nämns eller är det mest personer som följer normen?

[skriv här]

Vilka aktiviteter utför personerna som är i läromedlet och hur ser de ut? Bryter någon mot normen?

[skriv här]

I vilken kontext förekommer vem/vilka? (är t ex personer med funktionsvariation bara representerade där kontexten handlar om just det?)

[skriv här]

Vilka får synas och vilka får inte det i text och bild?

[skriv här]

Inom vilka områden (tänk utifrån alla diskrimineringsgrunder) behöver detta läromedel kompletteras? Vad täcks, och vad täcks inte?

[skriv här]